Press "Enter" to skip to content
Foto: American Public Power Association

Planirana izgradnja solarne elektrane u Aranđelovcu

Preduzeće Sunray Energy doo Beograd, planira da u opštini Aranđelovac, u KO Gornja Trešnjevica izgradi solarnu elektranu kapaciteta 990 KW. 

Kako se navodi u urbanističkom projektu koji je obradio studio Projektura iz Beograda procenjena vrednost investicije iznosi 117.950.000 dinara (oko milion EUR).

Idejno rešenje za izgradnju fotonaponske elektrane je izradio Projektni biro i usluge AL&SA.U sklopu elektrane potrebno je predvideti sledeće sadržaje:

  • Polje solarnih panela postavljenih na metalnu konstrukciju izdignutu od terena tako da se zemljište ispod panela može održavati, kao i da bude iskorišćen maksimalan potencijal sunčeve energije za konkretnu lokaciju.
  • Pristupne saobraćajnice, za prilaz i održavanje panela i trafostanice. Ove saobraćajnice su koridori za prolaz mehanizacije za održavanje, sa završnim zastorom od tucanika ili zemljani putevi propisane nosivosti u zavisnosti od karakteristika terena.
  • Trafostanicu tipa MBTS u kojoj se proizvedena energija transformiše na naponski nivo predviđen za upuštanje u mrežu elektro-energetskog sistema Srbije.
  • Kablovski razvod između solarnih panela i trafostanice, kao i između trafostanice i priključnog postrojenja za puštanje u mrežu elektro-energetskog sistema Srbije.

Zemljište u okviru obuhvata ovog urbanističkog projekta se nalazi u jugoistočnom delu administrativnog područja opštine Aranđelovac istočno od državnog puta II Б reda br.367, Aranđelovac-Donja Šatornja i u vlasništvu je investitora.

(Foto: Printscreen/Urbanistički projekat/Projektura)

U sklopu kompleksa se pored „solarnih polja“ nalaze još i pomoćni (prateći) objekti, odnosno oprema potrebni za funkcionisanje solarnog parka i to su:Invertor –pretvarač napona. Ovo je uređaj koji jednosmerni napon proizveden u solarnim panelima, pretvara u naizmenični.Trafostanica u kojoj se proizvedena električna energija u solarnom parku podiže na naponski nivo od 10 (20) kV koji je moguće upustiti u mrežu prema uslovima nadležnog preduzeća za distribuciju električne energije.

Fotonaponski paneli se postavljaju na konstrukciju predviđenu za montažu solarnih panela na zemlji, pod uglom od oko 23 stepena u odnosu na horizontalnu ravan i orijentisanu ka jugu. Ukupan broj FN panela je 2.184, pojedinačne instalisane snage 580 Wp. Ukupna instalisana DC snaga u FN panelima je 1266,72 kWp, pojašnjeno je u UP koji će biti izložen na javnu prezentaciju do 20. novembra.

Izvor: eKapija/S.T.